Danh sách phòng

Tạo phòng mới

Mã phòng Trạng thái Đỏ Đen Bàn cờ Lần cuối chơi
1 02bdccc6e90229a7e97ffcec85076488      mới ĐỎ ĐEN Xem 19/03/2023 | 5:29 pm
2 050c9151fcd91b76b1c7aa21a7c455c8      mới ĐỎ ĐEN Xem 04/09/2022 | 8:14 am
3 064846acd3bb87da3ba55a40f1ce3296      ĐỎ ĐEN Xem 11/12/2022 | 11:00 pm
4 0877f5932cade09462aef4cda7a4f32e      ĐỎ ĐEN Xem 06/03/2023 | 2:17 am
5 0a24b8c037744f9b1ced80e71a2f2234      mới ĐỎ ĐEN Xem 15/11/2022 | 4:21 pm
6 0b49a1d58a183c05acf66f53e01b6158      mới ĐỎ ĐEN Xem 25/09/2022 | 3:45 pm
7 0b6eb6e37090cb6ba297df2d2aa7d505      ĐỎ ĐEN Xem 12/11/2022 | 11:47 am
8 0b79d808b07e6bb565590257a1fc3011      mới ĐỎ ĐEN Xem 24/10/2022 | 11:46 pm
9 0c3a61fcfd19227801015c4abcd4d2f4      mới ĐỎ ĐEN Xem 22/01/2023 | 1:24 pm
10 0cc0f2b6f61c9aa33fd90e6115bfe9f3      ĐỎ ĐEN Xem 18/03/2023 | 2:22 am
11 0d220dc74ef859eac2c17f4da1036eb4      mới ĐỎ ĐEN Xem 14/02/2023 | 5:46 pm
12 0d37d1aa5a25b18a5736c806733a84d5      mới ĐỎ ĐEN Xem 01/10/2022 | 7:10 am
13 109734e1fcb280b73f4f9df802d6d872      mới ĐỎ ĐEN Xem 17/11/2022 | 8:44 pm
14 11440b5532b0b60b16aa75bb0ece1ae7      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 7:53 pm
15 119e6d92a4003d1d79f9572ac96bdcdd      ĐỎ ĐEN Xem 06/01/2023 | 4:55 am
16 11e41143c17dc93d3e6e4152c148eba5      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/12/2022 | 6:31 pm
17 1252e0f57a095d85ad2fd3b8ddb817b1      mới ĐỎ ĐEN Xem 12/09/2022 | 11:23 pm
18 126eecea2de81ef1a9072d44a6245370      ĐỎ ĐEN Xem 12/11/2022 | 11:49 am
19 13e8c511ab16ea2dda2e83ce1d1d3d89      ĐỎ ĐEN Xem 12/11/2022 | 11:49 am
20 14652b1c81ee9ac6f904cbec5e63be81      mới ĐỎ ĐEN Xem 22/12/2022 | 4:53 pm
21 18080e9bacc1e192155755c82cb9f2f6      mới ĐỎ ĐEN Xem 04/10/2022 | 8:31 pm
22 181633e7e19032be5c4156f37d1b59ac      ĐỎ ĐEN Xem 25/11/2022 | 2:03 pm
23 1844408bd1af55ed7908833aea1b8575      ĐỎ ĐEN Xem 18/10/2022 | 3:34 pm
24 19206143bcd5f7afde7c4f652a70de06      ĐỎ ĐEN Xem 25/02/2023 | 2:18 am
25 1a612cca6ec285c8357df3c1a6ac5087      ĐỎ ĐEN Xem 20/12/2022 | 7:48 pm
26 1b904b4ee4f7c8cfc22c886b9682cc69      ĐỎ ĐEN Xem 07/10/2022 | 5:23 pm
27 1b95b7374991364e78aea8487ec5d23f      ĐỎ ĐEN Xem 08/10/2022 | 10:22 am
28 1f172f00477779c288073712f63f7de8      ĐỎ ĐEN Xem 30/10/2022 | 12:02 am
29 1fae99e852ec2592edafe3444aef2a98      mới ĐỎ ĐEN Xem 10/11/2022 | 6:23 pm
30 20d1d5ac44f0a74280d3114a29298486      mới ĐỎ ĐEN Xem 01/03/2023 | 3:32 am
31 20d705d6d4b4e7d0a83d179748adaeee      mới ĐỎ ĐEN Xem 27/09/2022 | 2:33 pm
32 223aff60a0eb6c619a5d068337eab747      mới ĐỎ ĐEN Xem 31/08/2022 | 9:39 pm
33 25cbd75775d3174ce08a8deed1ecf49a      ĐỎ ĐEN Xem 20/01/2023 | 5:23 pm
34 2a16b3c59ac25ba104a0827953e1872c      ĐỎ ĐEN Xem 11/12/2022 | 7:43 pm
35 2ae115a859af04eb241297194365878c      ĐỎ ĐEN Xem 04/01/2023 | 5:33 am
36 2bff290b262f425b3d2c96526939f9be      ĐỎ ĐEN Xem 21/03/2023 | 2:23 am
37 2ccd0519efb0a7e5b9242fc51fbb796e      mới ĐỎ ĐEN Xem 22/12/2022 | 4:54 pm
38 2d01b82cd7162bcb8533a8c390ffee77      mới ĐỎ ĐEN Xem 11/10/2022 | 11:19 am
39 2d6e034b2ac9f2a74dec7caae269f97b      ĐỎ ĐEN Xem 20/11/2022 | 12:12 pm
40 2dc5ba0e940efe7ad273f2acd2138a8c      ĐỎ ĐEN Xem 04/01/2023 | 1:49 am
41 2f1888939e1c783dd9bafcb30e9c3e44      ĐỎ ĐEN Xem 24/10/2022 | 9:32 pm
42 30891c8632344b2888d4d6574b3f397f      mới ĐỎ ĐEN Xem 24/11/2022 | 3:15 pm
43 3174063aadd8bbb383ee17f221451992      ĐỎ ĐEN Xem 05/10/2022 | 1:34 pm
44 331abeaa9f4d57fb4a7a9b9cdb9821c5      ĐỎ ĐEN Xem 09/03/2023 | 2:18 am
45 33ba86452cbc089a83f23156a045681f      mới ĐỎ ĐEN Xem 15/11/2022 | 4:22 pm
46 33c3975fa6f2740b2ce3d275b565e44b      mới ĐỎ ĐEN Xem 16/12/2022 | 11:50 pm
47 355bd81008387c3e8ecdc2eb7f828eb7      mới ĐỎ ĐEN Xem 22/01/2023 | 1:24 pm
48 35cd57508feb779b9753b20a418c5672      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 8:41 am
49 3611124e4404310bb2b4460904e2a029      mới ĐỎ ĐEN Xem 05/03/2023 | 9:19 pm
50 3700a2bcc733beb2f7f8047710db1741      ĐỎ ĐEN Xem 01/03/2023 | 1:57 am
51 37f2601e858b2e18b13b6c161e01d74e      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/10/2022 | 10:47 pm
52 38c04f99a4d64a0c49369a21ce3dea31      ĐỎ ĐEN Xem 10/02/2023 | 2:05 am
53 3b57db35cacd40b93b84bc62a56b48e6      mới ĐỎ ĐEN Xem 30/09/2022 | 8:43 am
54 3b787cc387aa030aacba7141495d8c7b      mới ĐỎ ĐEN Xem 27/10/2022 | 11:21 am
55 3b91cc998c8714566c6ff6b1b09f01ab      mới ĐỎ ĐEN Xem 27/02/2023 | 2:25 am
56 3c2629d1188e1216dac783082a70851f      mới ĐỎ ĐEN Xem 26/09/2022 | 10:01 pm
57 3e73236a48bd90015d354def91a2c896      ĐỎ ĐEN Xem 05/12/2022 | 2:43 pm
58 3f09bc5e268a1da21ae277736afc1c24      mới ĐỎ ĐEN Xem 31/08/2022 | 4:59 pm
59 404cd85ebf942ac4ec3934f2ef397c41      mới ĐỎ ĐEN Xem 11/10/2022 | 1:02 pm
60 4229bfeab98ee0a3409106d51ad966a4      mới ĐỎ ĐEN Xem 29/09/2022 | 9:07 am
61 42e55753d8602fd0bd0b8892e712b297      ĐỎ ĐEN Xem 19/11/2022 | 2:24 am
62 438e956547cb0716a2cf940b97cee1f0      mới ĐỎ ĐEN Xem 20/02/2023 | 12:47 pm
63 45dddd98fa4197a4cedce1322385c1dd      mới ĐỎ ĐEN Xem 10/02/2023 | 10:01 pm
64 468c5f28c118b645c18ebd5c2707caa4      mới ĐỎ ĐEN Xem 04/03/2023 | 3:48 am
65 46ceaed2b23d9516b441daf47f8afbf3      ĐỎ ĐEN Xem 01/10/2022 | 6:40 pm
66 478c4252a51a60997f6507a40ed4d4b7      mới ĐỎ ĐEN Xem 14/09/2022 | 7:06 am
67 4988e142eac5a61cad79d37b50400c2f      ĐỎ ĐEN Xem 14/10/2022 | 10:56 pm
68 49e09cab30dfcbb83ce29ccb68b4481b      ĐỎ ĐEN Xem 23/10/2022 | 3:11 pm
69 4a7454f483ecc6f60b3ad2392109896c      ĐỎ ĐEN Xem 23/10/2022 | 9:52 pm
70 4b1e2b7337842450d6a0e7d8e8b83975      mới ĐỎ ĐEN Xem 26/10/2022 | 11:10 am
71 4e02d633f513a71358053cd97f9a0370      ĐỎ ĐEN Xem 07/02/2023 | 2:03 am
72 4f1cd88de89658300dbb52b2211080e8      ĐỎ ĐEN Xem 25/10/2022 | 12:10 am
73 4fa8a6279f8a8cc97a726c16595d5d2d      ĐỎ ĐEN Xem 01/01/2023 | 7:51 pm
74 50dbedc8b90f772efd0b3d7d0a1ab5d4      ĐỎ ĐEN Xem 18/03/2023 | 2:22 am
75 5134fbf9ae87417645045c9bf55d4566      ĐỎ ĐEN Xem 11/10/2022 | 4:31 am
76 529dc84d021a885c5a389acfd3c75cf5      ĐỎ ĐEN Xem 03/03/2023 | 2:17 am
77 52db4b264ffc6d318cb50875150120a9      mới ĐỎ ĐEN Xem 15/12/2022 | 2:27 pm
78 53b5e48fbf49dd9c66a4348a37de7899      mới ĐỎ ĐEN Xem 14/09/2022 | 7:05 am
79 55089b0d1f86117d7ec6976241cde838      mới ĐỎ ĐEN Xem 22/10/2022 | 11:45 am
80 5527ff57c0daa4ee9209f2356d4a8492      mới ĐỎ ĐEN Xem 22/10/2022 | 12:20 pm
81 562edea0d676f4c4ddcd608ee01aca4e      ĐỎ ĐEN Xem 13/10/2022 | 6:48 am
82 564df65ba8683e5a18c36c9c7916c43e      ĐỎ ĐEN Xem 26/12/2022 | 1:55 pm
83 5664ebce4443468cd3c993af0613dd57      ĐỎ ĐEN Xem 13/02/2023 | 2:04 am
84 56f054e044c4b5d06a87623b1ec5ce33      mới ĐỎ ĐEN Xem 10/10/2022 | 11:23 am
85 5726f7fa961c553aa8437d115dc86db9      ĐỎ ĐEN Xem 27/10/2022 | 12:24 pm
86 57682f169c5049591d4c0960593ff140      mới ĐỎ ĐEN Xem 25/09/2022 | 3:40 pm
87 587e51d9dace1c03ce77392090f0151f      ĐỎ ĐEN Xem 04/03/2023 | 12:35 am
88 5a61304a4c2b91ab8860cdab220ee2ad      mới ĐỎ ĐEN Xem 15/11/2022 | 6:46 pm
89 5a8e5e065d0651567fcce30db0266336      ĐỎ ĐEN Xem 11/12/2022 | 5:20 am
90 5ab05cf096c1ec658085ace5bdc72c73      ĐỎ ĐEN Xem 01/03/2023 | 1:54 am
91 5b9a7279f0c5585df93a236ea461a028      ĐỎ ĐEN Xem 22/01/2023 | 8:04 pm
92 5ba9ccfc2ff38975e629c81ceeaed1ec      ĐỎ ĐEN Xem 22/02/2023 | 12:04 am
93 5eef001a5340ba7cc7599713a28414d5      ĐỎ ĐEN Xem 03/09/2022 | 8:06 am
94 5f90da7a834de8092edb32a16318d3ff      ĐỎ ĐEN Xem 17/12/2022 | 11:39 pm
95 5faa59aa812288e29a04d6dd23dbec4b      mới ĐỎ ĐEN Xem 29/09/2022 | 3:06 pm
96 609a5d63c163cfd8383bd8f9ac1e9660      ĐỎ ĐEN Xem 24/10/2022 | 11:37 pm
97 612b2221c9dd5dcfb7034b9955241ca3      ĐỎ ĐEN Xem 19/01/2023 | 8:03 pm
98 6314345ac4cda498af63ff6d3c121567      mới ĐỎ ĐEN Xem 23/12/2022 | 4:28 pm
99 642f3cf82eecbf7a08339b3df859314b      ĐỎ ĐEN Xem 19/02/2023 | 2:07 am
100 650b7fa73d96f200cc12a9d9a9bd6c76      ĐỎ ĐEN Xem 26/10/2022 | 11:37 am
101 67164378074e5cbec1f267a80301ed81      ĐỎ ĐEN Xem 04/11/2022 | 5:51 pm
102 69deb5e648a48997e38632e3ba5c4efe      mới ĐỎ ĐEN Xem 20/02/2023 | 12:54 pm
103 6a6b99d4b70559c2c7b2ec16adbf5c7e      mới ĐỎ ĐEN Xem 13/02/2023 | 1:03 pm
104 6a79e2ee89db5db39597b0c30752d719      ĐỎ ĐEN Xem 31/12/2022 | 10:52 pm
105 6a9f40ea98fc49e1555b781bd207c8bd      mới ĐỎ ĐEN Xem 27/02/2023 | 2:25 am
106 6ac5a363390da33d5b19bf89505c796c      ĐỎ ĐEN Xem 11/10/2022 | 3:32 am
107 6afb3e14d0d87da0901874cf5e3d29d9      ĐỎ ĐEN Xem 10/03/2023 | 11:28 am
108 6bfb2a9f71322da4a93e725377df3f6d      mới ĐỎ ĐEN Xem 23/08/2022 | 2:16 pm
109 6f8050f35d01c1e2346090ee2ecced86      ĐỎ ĐEN Xem 19/01/2023 | 8:03 pm
110 70c7f9a03837d3105c7ddb97fa57c215      mới ĐỎ ĐEN Xem 23/02/2023 | 3:37 am
111 71cfd390b3ba1fa04d53411269f84b37      ĐỎ ĐEN Xem 02/12/2022 | 7:42 pm
112 7201e7d19bcb9a9af32f251438fe3a7c      ĐỎ ĐEN Xem 26/12/2022 | 7:48 pm
113 73a90a3a8157a83d5a997c55f6f9ff71      mới ĐỎ ĐEN Xem 08/02/2023 | 4:31 am
114 73b9322c745d339107a1d4d91e62f2ef      ĐỎ ĐEN Xem 06/11/2022 | 1:25 am
115 73d98ffc0ef53836dae5d240e650f694      ĐỎ ĐEN Xem 28/09/2022 | 11:08 am
116 750ff54072bc2457b9b586dfe7a6486a      mới ĐỎ ĐEN Xem 15/10/2022 | 11:00 am
117 75548407b3d18ac4b82164dba0505f7d      ĐỎ ĐEN Xem 06/03/2023 | 6:24 pm
118 759b05acf1fd7920e29726b7d24222a5      ĐỎ ĐEN Xem 26/12/2022 | 3:46 am
119 75ae233080f0a5320c54f5a03051a085      ĐỎ ĐEN Xem 22/12/2022 | 4:53 pm
120 778d50d6f6efc3f32e4c9446fa0e1533      ĐỎ ĐEN Xem 18/10/2022 | 12:24 pm
121 77eee5d8b33169d5e50eccf7ee398628      ĐỎ ĐEN Xem 26/10/2022 | 8:54 am
122 792436cc0c95c14f82bbe85f5c2370a7      mới ĐỎ ĐEN Xem 07/11/2022 | 11:19 pm
123 793137c7c3bcb991a08551b81b8c283d      ĐỎ ĐEN Xem 08/10/2022 | 4:48 pm
124 7a403e803e97f5e65efae3d5044b8bda      mới ĐỎ ĐEN Xem 10/03/2023 | 7:49 am
125 7a48351b652dfc37509d16acf1629e36      mới ĐỎ ĐEN Xem 11/12/2022 | 10:46 pm
126 7b23a38a6bbbcdfe20a3fb749a4a7428      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 7:54 pm
127 7bc44712d2597a7e4c634e91030ca79e      mới ĐỎ ĐEN Xem 18/10/2022 | 12:24 pm
128 7bd6dfe895b554269daa44896040caff      mới ĐỎ ĐEN Xem 04/12/2022 | 11:13 am
129 7c9d461c8d2f3ab1e162fae95164079e      mới ĐỎ ĐEN Xem 21/10/2022 | 8:17 pm
130 7cbdeb7cb66d78e54e1d031553b53564      mới ĐỎ ĐEN Xem 08/11/2022 | 3:12 am
131 7d3c8b895661da2d247f8acc848e16c6      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 8:04 am
132 7facfa6d1060573fc061533923cc7c6b      mới ĐỎ ĐEN Xem 15/12/2022 | 2:28 pm
133 809f25d99de8a108e222a65140f928b5      ĐỎ ĐEN Xem 26/10/2022 | 11:37 am
134 8409803f49226e0c55a66bd694870dd6      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 6:30 am
135 8429bf6d01ee7bc156c552fbf61fbc3c      mới ĐỎ ĐEN Xem 14/02/2023 | 5:45 pm
136 84beb662e1e8de7725cc3f713a81267e      ĐỎ ĐEN Xem 01/12/2022 | 3:11 pm
137 85136e5a2b8d006fdf223c9de963c0ab      ĐỎ ĐEN Xem 11/12/2022 | 5:44 am
138 85b5cd677e52c0f327673bb00cc1bb91      mới ĐỎ ĐEN Xem 07/11/2022 | 11:20 pm
139 87151aff824361d2dbbb4f6dd629ca6e      ĐỎ ĐEN Xem 16/02/2023 | 2:09 am
140 8733dded2559645dd474a4a57079c98a      mới ĐỎ ĐEN Xem 23/10/2022 | 10:38 am
141 88298e4ebaf6c36cb9d59ac6542d94ee      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 7:58 am
142 89399211cd7361d519966a5b4d4a3b45      mới ĐỎ ĐEN Xem 22/12/2022 | 4:54 pm
143 8b8a5be401ae4e975a7bff4d2d1d3f90      mới ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 8:04 am
144 8b8cc994c365b7f181ce69dccdfbba07      mới ĐỎ ĐEN Xem 16/09/2022 | 11:03 pm
145 8bd32baa565caadf4f2264c056eef9bf      ĐỎ ĐEN Xem 30/10/2022 | 9:13 pm
146 8c9c2f3175f4833e7875b31d608c6b8f      ĐỎ ĐEN Xem 04/11/2022 | 7:07 pm
147 8d1cad2d5c05e6cdc9406951c838584b      ĐỎ ĐEN Xem 18/12/2022 | 6:07 am
148 8e38e717c4cd62bb25bc7457d1481e25      mới ĐỎ ĐEN Xem 12/12/2022 | 6:13 am
149 8eeef998dbcaeecfa6094a6ac4d26581      mới ĐỎ ĐEN Xem 12/01/2023 | 12:32 am
150 9020a16108d37b438662c4f097642dde      mới ĐỎ ĐEN Xem 04/03/2023 | 10:34 pm
151 92d345ccb741eebc2e05d2fdcbd39a2e      mới ĐỎ ĐEN Xem 20/10/2022 | 12:49 pm
152 92d84c665e07d444b6da1745e859269b      ĐỎ ĐEN Xem 10/03/2023 | 8:17 pm
153 9501cc25e91cdaa70037235c4dba583c      ĐỎ ĐEN Xem 11/12/2022 | 7:33 pm
154 950c86fa178adcded73fb64178ea8237      mới ĐỎ ĐEN Xem 25/11/2022 | 6:28 pm
155 96bdbcda2b0800274a0e1f0ff672dcc1      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 8:08 am
156 97322a6c0e4c264cc5c88106e64e8dbe      mới ĐỎ ĐEN Xem 24/08/2022 | 2:14 pm
157 97bbf8a1506e134d9c999aa16949f5d5      mới ĐỎ ĐEN Xem 11/12/2022 | 9:18 pm
158 9bcdbdc60afc38de111434a58d0a8b53      mới ĐỎ ĐEN Xem 14/09/2022 | 6:03 am
159 9d4457e7fd7065d04e55d7e8051a1a80      mới ĐỎ ĐEN Xem 08/01/2023 | 9:07 pm
160 9d7135f9b15323659b5cecb173acf7b6      mới ĐỎ ĐEN Xem 31/10/2022 | 10:35 am
161 9e185d34ca63a947c1e6488b44c3bf84      mới ĐỎ ĐEN Xem 07/11/2022 | 4:55 am
162 a00eb0cae4b452418c5ca1e1c3ce5cc6      mới ĐỎ ĐEN Xem 23/12/2022 | 11:07 pm
163 a1c7f43633fef50308fe79ecfce00510      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 8:19 am
164 a1e0f1668993d2a4f1b3ef18e8835ed6      mới ĐỎ ĐEN Xem 25/09/2022 | 3:39 pm
165 a2967c57c78d802154befcef1f6194ee      mới ĐỎ ĐEN Xem 10/03/2023 | 1:22 am
166 a2c59acbd6e6a0260beefb764d8762d5      ĐỎ ĐEN Xem 19/02/2023 | 2:07 am
167 a4c4e0eff0dd1fd322bfa7cea5d61c7e      ĐỎ ĐEN Xem 08/10/2022 | 4:51 pm
168 a5d4250e95eb22e08c68615ce658332f      mới ĐỎ ĐEN Xem 16/11/2022 | 7:05 pm
169 a65eb38856490d055efc98889e7e977f      ĐỎ ĐEN Xem 10/11/2022 | 5:45 pm
170 a964557932a95a571746390209eb2e72      ĐỎ ĐEN Xem 26/09/2022 | 11:05 am
171 a983bf0c48582fadf5bd99c29e3bc617      mới ĐỎ ĐEN Xem 12/12/2022 | 6:13 am
172 aafd51388c3b06f0b1ddea0893d521c9      mới ĐỎ ĐEN Xem 26/01/2023 | 7:16 pm
173 ac04c8ddbe88cc59dcc485db5ccbb041      ĐỎ ĐEN Xem 11/10/2022 | 8:56 pm
174 ac10b669e4d8d24721fe6c1bf196d1bb      mới ĐỎ ĐEN Xem 07/02/2023 | 5:40 am
175 ae182b420ad8408790159ac9bf7608ae      mới ĐỎ ĐEN Xem 18/11/2022 | 9:05 pm
176 af07a7d5db01495f04b09ddd73f37bea      ĐỎ ĐEN Xem 27/03/2023 | 2:25 am
177 afbc8aac804db830293ec00925eb842e      ĐỎ ĐEN Xem 05/03/2023 | 9:30 pm
178 b0d24a0f0d2f195bbf3ebfaad71e93a4      mới ĐỎ ĐEN Xem 04/03/2023 | 10:35 pm
179 b509c5011f29e143715307471edefbfb      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 12:08 pm
180 b53b6c5737bac147e46a09f1ea139774      mới ĐỎ ĐEN Xem 10/10/2022 | 8:59 pm
181 b7fe183014bb359ebfa5e21a8c6f6f99      mới ĐỎ ĐEN Xem 22/01/2023 | 1:30 pm
182 b85bdec7c042c5c3dd38418fa2339dec      ĐỎ ĐEN Xem 26/10/2022 | 11:21 am
183 b90ecfec27cb5c06628d3c1e7dfdf22c      mới ĐỎ ĐEN Xem 14/02/2023 | 5:46 pm
184 ba8ff239d4aa86e1c7f185fc2fd5499c      mới ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 8:20 am
185 bc08ea8c59e0f6b3c22edab736e1a2c8      mới ĐỎ ĐEN Xem 27/01/2023 | 2:39 am
186 bca3eb88acf2f4ce505520a95823faf9      mới ĐỎ ĐEN Xem 22/12/2022 | 4:53 pm
187 bd684a4cf035ed06a35b92a9a85ceac3      ĐỎ ĐEN Xem 24/11/2022 | 3:16 pm
188 bdb5b62357d3cd99e0cfbbcda32dbfb3      mới ĐỎ ĐEN Xem 05/12/2022 | 7:22 am
189 be2107682bacd0ed5fe4e22cb8ff52e7      ĐỎ ĐEN Xem 04/11/2022 | 5:23 am
190 c90dddbcb125956e6d7297909e449825      mới ĐỎ ĐEN Xem 11/10/2022 | 5:01 am
191 c942f5d33912826dd211c8677fffaa76      mới ĐỎ ĐEN Xem 27/12/2022 | 5:12 pm
192 c9f240fa08a5386b30d1847e30c1e8c3      ĐỎ ĐEN Xem 24/02/2023 | 1:52 am
193 cc5775857077794bd29b35f03b94c397      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 7:52 pm
194 ce4ef3179c751dfa5b7269451d5c9c07      ĐỎ ĐEN Xem 23/10/2022 | 10:09 pm
195 cfa29c03d26d3a90dbe73681fec6bc0c      mới ĐỎ ĐEN Xem 01/10/2022 | 7:09 am
196 d0cde576437fb5e4601dd72aa9e917a5      mới ĐỎ ĐEN Xem 03/11/2022 | 7:02 pm
197 d171ab3e021c2ac9a660c93a4a00f08e      ĐỎ ĐEN Xem 25/12/2022 | 3:28 pm
198 d1e4496bf7e61374ccc3eb60318f7d83      ĐỎ ĐEN Xem 13/01/2023 | 10:18 pm
199 d20c06b9cb0ee3982929643b27d820c4      ĐỎ ĐEN Xem 11/12/2022 | 7:44 pm
200 d217abc4b0358f6726941d7076b26ae5      mới ĐỎ ĐEN Xem 05/12/2022 | 3:41 pm
201 d22114e66cd7937c12a91f3feda60ba6      mới ĐỎ ĐEN Xem 06/11/2022 | 1:10 am
202 d3939b5288ffec5d29bc9e3a4b9ac19f      mới ĐỎ ĐEN Xem 06/11/2022 | 1:05 am
203 d3bfacc8aa3ecedd8d6b70cb799db08a      ĐỎ ĐEN Xem 16/09/2022 | 11:12 pm
204 d5fdfcd25647228880ae971af48611f6      mới ĐỎ ĐEN Xem 22/12/2022 | 4:52 pm
205 d791ac7cce08661137c9e1bf736a45c3      mới ĐỎ ĐEN Xem 22/01/2023 | 1:25 pm
206 d7cefa025c0ea7fc2b13a481592bbc41      mới ĐỎ ĐEN Xem 01/09/2022 | 8:14 am
207 d81c0265898a0b8ad1d09199fa50c784      ĐỎ ĐEN Xem 08/12/2022 | 7:41 pm
208 d857975af8c82dde4eefc5ce96da2597      ĐỎ ĐEN Xem 23/01/2023 | 10:06 pm
209 d9098cf70ef438f3cf456329dd8f8a19      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 7:58 am
210 db1ab383761c812a3166713a4331c125      ĐỎ ĐEN Xem 09/10/2022 | 10:15 pm
211 dbe871ad20c2068836d288b6da3f1b85      ĐỎ ĐEN Xem 31/08/2022 | 10:04 pm
212 dc2e5be6912dffaf18f898de9bcdadfe      ĐỎ ĐEN Xem 08/10/2022 | 5:06 pm
213 dcf8d29b1bf7287776b8618624791b8c      ĐỎ ĐEN Xem 11/03/2023 | 3:46 am
214 dcff04fa6842d6d17447cc2e83521b50      ĐỎ ĐEN Xem 27/10/2022 | 12:48 pm
215 de63f80478b55637b5b7e6e87f1ae5d4      mới ĐỎ ĐEN Xem 13/02/2023 | 6:14 am
216 debe6b338fec7457bdede2d1ae485375      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 12:07 pm
217 df801fb1ef3f877005f1c83905039111      ĐỎ ĐEN Xem 11/12/2022 | 5:21 am
218 df91dbca2262aa839da053dfe5ca5d9c      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 12:08 pm
219 dfe138ce68dc8c67caf000a7fc58ef03      ĐỎ ĐEN Xem 09/10/2022 | 10:00 pm
220 e0068d4f76ce6359e6a3b065ccac47c4      mới ĐỎ ĐEN Xem 30/09/2022 | 7:39 pm
221 e024a5c4d8ed0fec8123e5f190ac6f05      mới ĐỎ ĐEN Xem 01/03/2023 | 1:51 am
222 e1f1a5568e32dbf5dd023454a60371f9      ĐỎ ĐEN Xem 15/12/2022 | 2:30 pm
223 e2cfc15d72d6341a4f44623c1101cf67      ĐỎ ĐEN Xem 25/01/2023 | 8:07 pm
224 e375d11df7e3af11687fe206519e942f      mới ĐỎ ĐEN Xem 04/11/2022 | 5:23 am
225 e3e06b5f7dfed6e043c93e59fa47f786      mới ĐỎ ĐEN Xem 27/01/2023 | 2:40 am
226 e610206824a5db4fab2b90465f46a03e      mới ĐỎ ĐEN Xem 30/11/2022 | 3:48 pm
227 e6301739f2643ea1b31b3d4b36ffcef7      mới ĐỎ ĐEN Xem 14/09/2022 | 7:04 am
228 e814f2059787a9965381de1edb6f25d5      ĐỎ ĐEN Xem 24/10/2022 | 9:40 pm
229 e8aa168a30729804150c3148f1de6095      mới ĐỎ ĐEN Xem 12/01/2023 | 8:01 pm
230 ec3e17d13d87588819dd8055d1b3bebd      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 10:30 am
231 ec598c0a6275998832056ceff510de68      ĐỎ ĐEN Xem 05/12/2022 | 7:22 am
232 ecc6790573459e852378805a7ab04991      mới ĐỎ ĐEN Xem 13/01/2023 | 10:16 pm
233 ed3fd8ab577a3a413535797574bebf46      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 7:51 pm
234 ed79ac032fafa3b667566fa4a4bce553      ĐỎ ĐEN Xem 22/11/2022 | 1:06 am
235 ed8d916d5cf19109c4cccb8d6f61b03c      ĐỎ ĐEN Xem 19/02/2023 | 2:07 am
236 ee839fc4686f5b8fac1b13f57f0df8b5      mới ĐỎ ĐEN Xem 23/10/2022 | 3:10 pm
237 eedd009ce47ebf5e888196d92ca8055b      ĐỎ ĐEN Xem 12/03/2023 | 6:40 am
238 f0edaddf0f7421b00d40308e969353c7      mới ĐỎ ĐEN Xem 05/10/2022 | 6:18 pm
239 f123014fa7b425e64260cdf3d9bf1fc4      mới ĐỎ ĐEN Xem 24/10/2022 | 9:32 pm
240 f19b7423d1da8a126d9bb0ccad4a4e48      mới ĐỎ ĐEN Xem 05/01/2023 | 7:39 am
241 f37edf24fd114454b07daaafeb0fab65      ĐỎ ĐEN Xem 02/01/2023 | 9:16 pm
242 f42b9e254605eb471724f46bddcc42a1      ĐỎ ĐEN Xem 28/02/2023 | 2:32 am
243 f696780fc714c552fc62ad79c71721b6      mới ĐỎ ĐEN Xem 18/10/2022 | 10:39 am
244 f6e9f4a5980eaa267770e1e94925d030      ĐỎ ĐEN Xem 01/10/2022 | 7:08 am
245 f840a7d85ed413a0bc0eedd2118eed1a      ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 8:57 am
246 f87b0181a7a44338e1d03114ff111e16      mới ĐỎ ĐEN Xem 15/03/2023 | 4:21 pm
247 f8d1b558134ec5204d1693155471e50a      mới ĐỎ ĐEN Xem 14/11/2022 | 5:49 pm
248 f94b7c7f2b210c46af0c3d8c939e2ee9      ĐỎ ĐEN Xem 04/03/2023 | 2:39 am
249 f9db1c3e2e1a22de88d4b345e9f6ff50      ĐỎ ĐEN Xem 08/11/2022 | 3:36 pm
250 fa490eb137cf42fe9cdf95796e4af2f5      mới ĐỎ ĐEN Xem 07/10/2022 | 11:57 pm
251 fb908b07ff6a926e1de81340f5f54efb      mới ĐỎ ĐEN Xem 15/11/2022 | 4:22 pm
252 fb9af870cf8d4198cd9c843f749d04b9      ĐỎ ĐEN Xem 31/10/2022 | 7:50 am
253 ff4c1bfa77224974893917d4da4239f7      mới ĐỎ ĐEN Xem 08/10/2022 | 4:34 pm
254 ffa70cac7a755f4fbd5f9714b4fd1cf7      ĐỎ ĐEN Xem 04/02/2023 | 2:01 am

Hướng dẫn

Có 4 chế độ: Chơi với nhau, Chơi với máy, Chơi trong phòng, và Cờ thế

  1. Chơi với nhau: Kì thủ ấn vào nút "CHƠI VỚI NHAU" trên trang chủ và bắt đầu luyện tập với nhau.
  2. Chơi với máy: Kì thủ chơi ngay trên trang chủ. Có 4 cấp độ: Mới chơi, Dễ, Bình thường, Khó.
  3. Chơi trong phòng: Kì thủ ấn vào nút "TẠO PHÒNG MỚI", mở một phòng mới với Mã phòng bất kỳ và tạo một Mật khẩu chỉ có bạn biết thôi, đồng thời có thể Mời bạn bè vào chơi qua đường link và chia sẻ mật khẩu cho bạn cùng chơi. Kì thủ cũng có thể vào trang "Danh sách phòng" để truy cập vào 1 phòng có sẵn. Trong trang này kì thủ có thể lựa chọn Quân Đỏ hoặc Quân Đen. Quân Đỏ đi trước.
  4. Cờ thế: Dành cho các kỳ thủ, người đã biết chơi cờ lão luyện. Kỳ thủ ấn vào nút "Cờ thế" trên trang chủ, sau đó di chuyển và bày trận theo ý của mình, nhấn nút "CHỤP BÀN CỜ THẾ" và mời bạn bè cùng giải cờ thế.

Bình luận

Top