Danh sách phòng

Tạo phòng mới

Mã phòng Trạng thái Đỏ Đen Bàn cờ Lần cuối chơi
1 050c9151fcd91b76b1c7aa21a7c455c8      mới ĐỎ ĐEN Xem 04/09/2022 | 8:14 am
2 0a24b8c037744f9b1ced80e71a2f2234      mới ĐỎ ĐEN Xem 15/11/2022 | 4:21 pm
3 0b49a1d58a183c05acf66f53e01b6158      mới ĐỎ ĐEN Xem 25/09/2022 | 3:45 pm
4 0b6eb6e37090cb6ba297df2d2aa7d505      ĐỎ ĐEN Xem 12/11/2022 | 11:47 am
5 0b79d808b07e6bb565590257a1fc3011      mới ĐỎ ĐEN Xem 24/10/2022 | 11:46 pm
6 0d37d1aa5a25b18a5736c806733a84d5      mới ĐỎ ĐEN Xem 01/10/2022 | 7:10 am
7 109734e1fcb280b73f4f9df802d6d872      mới ĐỎ ĐEN Xem 17/11/2022 | 8:44 pm
8 11440b5532b0b60b16aa75bb0ece1ae7      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 7:53 pm
9 119e6d92a4003d1d79f9572ac96bdcdd      ĐỎ ĐEN Xem 12/11/2022 | 11:48 am
10 1252e0f57a095d85ad2fd3b8ddb817b1      mới ĐỎ ĐEN Xem 12/09/2022 | 11:23 pm
11 126eecea2de81ef1a9072d44a6245370      ĐỎ ĐEN Xem 12/11/2022 | 11:49 am
12 13e8c511ab16ea2dda2e83ce1d1d3d89      ĐỎ ĐEN Xem 12/11/2022 | 11:49 am
13 18080e9bacc1e192155755c82cb9f2f6      mới ĐỎ ĐEN Xem 04/10/2022 | 8:31 pm
14 181633e7e19032be5c4156f37d1b59ac      ĐỎ ĐEN Xem 25/11/2022 | 2:03 pm
15 1844408bd1af55ed7908833aea1b8575      ĐỎ ĐEN Xem 18/10/2022 | 3:34 pm
16 1b904b4ee4f7c8cfc22c886b9682cc69      ĐỎ ĐEN Xem 07/10/2022 | 5:23 pm
17 1b95b7374991364e78aea8487ec5d23f      ĐỎ ĐEN Xem 08/10/2022 | 10:22 am
18 1f172f00477779c288073712f63f7de8      ĐỎ ĐEN Xem 30/10/2022 | 12:02 am
19 1fae99e852ec2592edafe3444aef2a98      mới ĐỎ ĐEN Xem 10/11/2022 | 6:23 pm
20 20d705d6d4b4e7d0a83d179748adaeee      mới ĐỎ ĐEN Xem 27/09/2022 | 2:33 pm
21 223aff60a0eb6c619a5d068337eab747      mới ĐỎ ĐEN Xem 31/08/2022 | 9:39 pm
22 2ae115a859af04eb241297194365878c      ĐỎ ĐEN Xem 09/11/2022 | 6:34 am
23 2d01b82cd7162bcb8533a8c390ffee77      mới ĐỎ ĐEN Xem 11/10/2022 | 11:19 am
24 2d6e034b2ac9f2a74dec7caae269f97b      ĐỎ ĐEN Xem 20/11/2022 | 12:12 pm
25 2f1888939e1c783dd9bafcb30e9c3e44      ĐỎ ĐEN Xem 24/10/2022 | 9:32 pm
26 30891c8632344b2888d4d6574b3f397f      mới ĐỎ ĐEN Xem 24/11/2022 | 3:15 pm
27 3174063aadd8bbb383ee17f221451992      ĐỎ ĐEN Xem 05/10/2022 | 1:34 pm
28 33ba86452cbc089a83f23156a045681f      mới ĐỎ ĐEN Xem 15/11/2022 | 4:22 pm
29 35cd57508feb779b9753b20a418c5672      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 8:41 am
30 37f2601e858b2e18b13b6c161e01d74e      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/10/2022 | 10:47 pm
31 3b57db35cacd40b93b84bc62a56b48e6      mới ĐỎ ĐEN Xem 30/09/2022 | 8:43 am
32 3b787cc387aa030aacba7141495d8c7b      mới ĐỎ ĐEN Xem 27/10/2022 | 11:21 am
33 3c2629d1188e1216dac783082a70851f      mới ĐỎ ĐEN Xem 26/09/2022 | 10:01 pm
34 3f09bc5e268a1da21ae277736afc1c24      mới ĐỎ ĐEN Xem 31/08/2022 | 4:59 pm
35 404cd85ebf942ac4ec3934f2ef397c41      mới ĐỎ ĐEN Xem 11/10/2022 | 1:02 pm
36 4229bfeab98ee0a3409106d51ad966a4      mới ĐỎ ĐEN Xem 29/09/2022 | 9:07 am
37 42e55753d8602fd0bd0b8892e712b297      ĐỎ ĐEN Xem 19/11/2022 | 2:24 am
38 46ceaed2b23d9516b441daf47f8afbf3      ĐỎ ĐEN Xem 01/10/2022 | 6:40 pm
39 478c4252a51a60997f6507a40ed4d4b7      mới ĐỎ ĐEN Xem 14/09/2022 | 7:06 am
40 4988e142eac5a61cad79d37b50400c2f      ĐỎ ĐEN Xem 14/10/2022 | 10:56 pm
41 49e09cab30dfcbb83ce29ccb68b4481b      ĐỎ ĐEN Xem 23/10/2022 | 3:11 pm
42 4a7454f483ecc6f60b3ad2392109896c      ĐỎ ĐEN Xem 23/10/2022 | 9:52 pm
43 4b1e2b7337842450d6a0e7d8e8b83975      mới ĐỎ ĐEN Xem 26/10/2022 | 11:10 am
44 4f1cd88de89658300dbb52b2211080e8      ĐỎ ĐEN Xem 25/10/2022 | 12:10 am
45 5134fbf9ae87417645045c9bf55d4566      ĐỎ ĐEN Xem 11/10/2022 | 4:31 am
46 53b5e48fbf49dd9c66a4348a37de7899      mới ĐỎ ĐEN Xem 14/09/2022 | 7:05 am
47 55089b0d1f86117d7ec6976241cde838      mới ĐỎ ĐEN Xem 22/10/2022 | 11:45 am
48 5527ff57c0daa4ee9209f2356d4a8492      mới ĐỎ ĐEN Xem 22/10/2022 | 12:20 pm
49 562edea0d676f4c4ddcd608ee01aca4e      ĐỎ ĐEN Xem 13/10/2022 | 6:48 am
50 564df65ba8683e5a18c36c9c7916c43e      ĐỎ ĐEN Xem 24/11/2022 | 2:07 pm
51 56f054e044c4b5d06a87623b1ec5ce33      mới ĐỎ ĐEN Xem 10/10/2022 | 11:23 am
52 5726f7fa961c553aa8437d115dc86db9      ĐỎ ĐEN Xem 27/10/2022 | 12:24 pm
53 57682f169c5049591d4c0960593ff140      mới ĐỎ ĐEN Xem 25/09/2022 | 3:40 pm
54 5a61304a4c2b91ab8860cdab220ee2ad      mới ĐỎ ĐEN Xem 15/11/2022 | 6:46 pm
55 5eef001a5340ba7cc7599713a28414d5      ĐỎ ĐEN Xem 03/09/2022 | 8:06 am
56 5faa59aa812288e29a04d6dd23dbec4b      mới ĐỎ ĐEN Xem 29/09/2022 | 3:06 pm
57 609a5d63c163cfd8383bd8f9ac1e9660      ĐỎ ĐEN Xem 24/10/2022 | 11:37 pm
58 650b7fa73d96f200cc12a9d9a9bd6c76      ĐỎ ĐEN Xem 26/10/2022 | 11:37 am
59 67164378074e5cbec1f267a80301ed81      ĐỎ ĐEN Xem 04/11/2022 | 5:51 pm
60 6a79e2ee89db5db39597b0c30752d719      ĐỎ ĐEN Xem 24/11/2022 | 12:13 pm
61 6ac5a363390da33d5b19bf89505c796c      ĐỎ ĐEN Xem 11/10/2022 | 3:32 am
62 6bfb2a9f71322da4a93e725377df3f6d      mới ĐỎ ĐEN Xem 23/08/2022 | 2:16 pm
63 73b9322c745d339107a1d4d91e62f2ef      ĐỎ ĐEN Xem 06/11/2022 | 1:25 am
64 73d98ffc0ef53836dae5d240e650f694      ĐỎ ĐEN Xem 28/09/2022 | 11:08 am
65 750ff54072bc2457b9b586dfe7a6486a      mới ĐỎ ĐEN Xem 15/10/2022 | 11:00 am
66 759b05acf1fd7920e29726b7d24222a5      ĐỎ ĐEN Xem 24/11/2022 | 12:34 pm
67 778d50d6f6efc3f32e4c9446fa0e1533      ĐỎ ĐEN Xem 18/10/2022 | 12:24 pm
68 77eee5d8b33169d5e50eccf7ee398628      ĐỎ ĐEN Xem 26/10/2022 | 8:54 am
69 792436cc0c95c14f82bbe85f5c2370a7      mới ĐỎ ĐEN Xem 07/11/2022 | 11:19 pm
70 793137c7c3bcb991a08551b81b8c283d      ĐỎ ĐEN Xem 08/10/2022 | 4:48 pm
71 7b23a38a6bbbcdfe20a3fb749a4a7428      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 7:54 pm
72 7bc44712d2597a7e4c634e91030ca79e      mới ĐỎ ĐEN Xem 18/10/2022 | 12:24 pm
73 7c9d461c8d2f3ab1e162fae95164079e      mới ĐỎ ĐEN Xem 21/10/2022 | 8:17 pm
74 7cbdeb7cb66d78e54e1d031553b53564      mới ĐỎ ĐEN Xem 08/11/2022 | 3:12 am
75 7d3c8b895661da2d247f8acc848e16c6      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 8:04 am
76 809f25d99de8a108e222a65140f928b5      ĐỎ ĐEN Xem 26/10/2022 | 11:37 am
77 8409803f49226e0c55a66bd694870dd6      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 6:30 am
78 85b5cd677e52c0f327673bb00cc1bb91      mới ĐỎ ĐEN Xem 07/11/2022 | 11:20 pm
79 8733dded2559645dd474a4a57079c98a      mới ĐỎ ĐEN Xem 23/10/2022 | 10:38 am
80 88298e4ebaf6c36cb9d59ac6542d94ee      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 7:58 am
81 8b8a5be401ae4e975a7bff4d2d1d3f90      mới ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 8:04 am
82 8b8cc994c365b7f181ce69dccdfbba07      mới ĐỎ ĐEN Xem 16/09/2022 | 11:03 pm
83 8bd32baa565caadf4f2264c056eef9bf      ĐỎ ĐEN Xem 30/10/2022 | 9:13 pm
84 8c9c2f3175f4833e7875b31d608c6b8f      ĐỎ ĐEN Xem 04/11/2022 | 7:07 pm
85 8d1cad2d5c05e6cdc9406951c838584b      ĐỎ ĐEN Xem 20/11/2022 | 7:30 pm
86 92d345ccb741eebc2e05d2fdcbd39a2e      mới ĐỎ ĐEN Xem 20/10/2022 | 12:49 pm
87 950c86fa178adcded73fb64178ea8237      mới ĐỎ ĐEN Xem 25/11/2022 | 6:28 pm
88 96bdbcda2b0800274a0e1f0ff672dcc1      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 8:08 am
89 97322a6c0e4c264cc5c88106e64e8dbe      mới ĐỎ ĐEN Xem 24/08/2022 | 2:14 pm
90 9bcdbdc60afc38de111434a58d0a8b53      mới ĐỎ ĐEN Xem 14/09/2022 | 6:03 am
91 9d7135f9b15323659b5cecb173acf7b6      mới ĐỎ ĐEN Xem 31/10/2022 | 10:35 am
92 9e185d34ca63a947c1e6488b44c3bf84      mới ĐỎ ĐEN Xem 07/11/2022 | 4:55 am
93 a1c7f43633fef50308fe79ecfce00510      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 8:19 am
94 a1e0f1668993d2a4f1b3ef18e8835ed6      mới ĐỎ ĐEN Xem 25/09/2022 | 3:39 pm
95 a4c4e0eff0dd1fd322bfa7cea5d61c7e      ĐỎ ĐEN Xem 08/10/2022 | 4:51 pm
96 a5d4250e95eb22e08c68615ce658332f      mới ĐỎ ĐEN Xem 16/11/2022 | 7:05 pm
97 a65eb38856490d055efc98889e7e977f      ĐỎ ĐEN Xem 10/11/2022 | 5:45 pm
98 a964557932a95a571746390209eb2e72      ĐỎ ĐEN Xem 26/09/2022 | 11:05 am
99 ac04c8ddbe88cc59dcc485db5ccbb041      ĐỎ ĐEN Xem 11/10/2022 | 8:56 pm
100 ae182b420ad8408790159ac9bf7608ae      mới ĐỎ ĐEN Xem 18/11/2022 | 9:05 pm
101 b509c5011f29e143715307471edefbfb      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 12:08 pm
102 b53b6c5737bac147e46a09f1ea139774      mới ĐỎ ĐEN Xem 10/10/2022 | 8:59 pm
103 b85bdec7c042c5c3dd38418fa2339dec      ĐỎ ĐEN Xem 26/10/2022 | 11:21 am
104 ba8ff239d4aa86e1c7f185fc2fd5499c      mới ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 8:20 am
105 bd684a4cf035ed06a35b92a9a85ceac3      ĐỎ ĐEN Xem 24/11/2022 | 3:16 pm
106 be2107682bacd0ed5fe4e22cb8ff52e7      ĐỎ ĐEN Xem 04/11/2022 | 5:23 am
107 c90dddbcb125956e6d7297909e449825      mới ĐỎ ĐEN Xem 11/10/2022 | 5:01 am
108 cc5775857077794bd29b35f03b94c397      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 7:52 pm
109 ce4ef3179c751dfa5b7269451d5c9c07      ĐỎ ĐEN Xem 23/10/2022 | 10:09 pm
110 cfa29c03d26d3a90dbe73681fec6bc0c      mới ĐỎ ĐEN Xem 01/10/2022 | 7:09 am
111 d0cde576437fb5e4601dd72aa9e917a5      mới ĐỎ ĐEN Xem 03/11/2022 | 7:02 pm
112 d171ab3e021c2ac9a660c93a4a00f08e      ĐỎ ĐEN Xem 23/11/2022 | 9:16 pm
113 d22114e66cd7937c12a91f3feda60ba6      mới ĐỎ ĐEN Xem 06/11/2022 | 1:10 am
114 d3939b5288ffec5d29bc9e3a4b9ac19f      mới ĐỎ ĐEN Xem 06/11/2022 | 1:05 am
115 d3bfacc8aa3ecedd8d6b70cb799db08a      ĐỎ ĐEN Xem 16/09/2022 | 11:12 pm
116 d7cefa025c0ea7fc2b13a481592bbc41      mới ĐỎ ĐEN Xem 01/09/2022 | 8:14 am
117 d857975af8c82dde4eefc5ce96da2597      ĐỎ ĐEN Xem 13/09/2022 | 7:40 pm
118 d9098cf70ef438f3cf456329dd8f8a19      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 7:58 am
119 db1ab383761c812a3166713a4331c125      ĐỎ ĐEN Xem 09/10/2022 | 10:15 pm
120 dbe871ad20c2068836d288b6da3f1b85      ĐỎ ĐEN Xem 31/08/2022 | 10:04 pm
121 dc2e5be6912dffaf18f898de9bcdadfe      ĐỎ ĐEN Xem 08/10/2022 | 5:06 pm
122 dcff04fa6842d6d17447cc2e83521b50      ĐỎ ĐEN Xem 27/10/2022 | 12:48 pm
123 debe6b338fec7457bdede2d1ae485375      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 12:07 pm
124 df91dbca2262aa839da053dfe5ca5d9c      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 12:08 pm
125 dfe138ce68dc8c67caf000a7fc58ef03      ĐỎ ĐEN Xem 09/10/2022 | 10:00 pm
126 e0068d4f76ce6359e6a3b065ccac47c4      mới ĐỎ ĐEN Xem 30/09/2022 | 7:39 pm
127 e375d11df7e3af11687fe206519e942f      mới ĐỎ ĐEN Xem 04/11/2022 | 5:23 am
128 e6301739f2643ea1b31b3d4b36ffcef7      mới ĐỎ ĐEN Xem 14/09/2022 | 7:04 am
129 e814f2059787a9965381de1edb6f25d5      ĐỎ ĐEN Xem 24/10/2022 | 9:40 pm
130 ec3e17d13d87588819dd8055d1b3bebd      ĐỎ ĐEN Xem 28/10/2022 | 10:30 am
131 ed3fd8ab577a3a413535797574bebf46      mới ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 7:51 pm
132 ed79ac032fafa3b667566fa4a4bce553      ĐỎ ĐEN Xem 22/11/2022 | 1:06 am
133 ee839fc4686f5b8fac1b13f57f0df8b5      mới ĐỎ ĐEN Xem 23/10/2022 | 3:10 pm
134 f0edaddf0f7421b00d40308e969353c7      mới ĐỎ ĐEN Xem 05/10/2022 | 6:18 pm
135 f123014fa7b425e64260cdf3d9bf1fc4      mới ĐỎ ĐEN Xem 24/10/2022 | 9:32 pm
136 f696780fc714c552fc62ad79c71721b6      mới ĐỎ ĐEN Xem 18/10/2022 | 10:39 am
137 f6e9f4a5980eaa267770e1e94925d030      ĐỎ ĐEN Xem 01/10/2022 | 7:08 am
138 f840a7d85ed413a0bc0eedd2118eed1a      ĐỎ ĐEN Xem 02/09/2022 | 8:57 am
139 f8d1b558134ec5204d1693155471e50a      mới ĐỎ ĐEN Xem 14/11/2022 | 5:49 pm
140 f9db1c3e2e1a22de88d4b345e9f6ff50      ĐỎ ĐEN Xem 08/11/2022 | 3:36 pm
141 fa490eb137cf42fe9cdf95796e4af2f5      mới ĐỎ ĐEN Xem 07/10/2022 | 11:57 pm
142 fb908b07ff6a926e1de81340f5f54efb      mới ĐỎ ĐEN Xem 15/11/2022 | 4:22 pm
143 fb9af870cf8d4198cd9c843f749d04b9      ĐỎ ĐEN Xem 31/10/2022 | 7:50 am
144 ff4c1bfa77224974893917d4da4239f7      mới ĐỎ ĐEN Xem 08/10/2022 | 4:34 pm

Hướng dẫn

Có 4 chế độ: Chơi với nhau, Chơi với máy, Chơi trong phòng, và Cờ thế

  1. Chơi với nhau: Kì thủ ấn vào nút "CHƠI VỚI NHAU" trên trang chủ và bắt đầu luyện tập với nhau.
  2. Chơi với máy: Kì thủ chơi ngay trên trang chủ. Có 4 cấp độ: Mới chơi, Dễ, Bình thường, Khó.
  3. Chơi trong phòng: Kì thủ ấn vào nút "TẠO PHÒNG MỚI", mở một phòng mới với Mã phòng bất kỳ và tạo một Mật khẩu chỉ có bạn biết thôi, đồng thời có thể Mời bạn bè vào chơi qua đường link và chia sẻ mật khẩu cho bạn cùng chơi. Kì thủ cũng có thể vào trang "Danh sách phòng" để truy cập vào 1 phòng có sẵn. Trong trang này kì thủ có thể lựa chọn Quân Đỏ hoặc Quân Đen. Quân Đỏ đi trước.
  4. Cờ thế: Dành cho các kỳ thủ, người đã biết chơi cờ lão luyện. Kỳ thủ ấn vào nút "Cờ thế" trên trang chủ, sau đó di chuyển và bày trận theo ý của mình, nhấn nút "CHỤP BÀN CỜ THẾ" và mời bạn bè cùng giải cờ thế.

Bình luận

Top